Regulamin

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin.

Administrator – Lidl sp. z o. o. sp. k. (dawniej: Lidl Sklepy Spożywcze sp. z o. o.) z siedzibą w Jankowicach, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172407; Regon: 6345142219, NIP: 7811897358. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: kontakt@kuchnialidla.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszonego na stronach Portalu.

Portal – platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet, utrzymywana pod adresem www: www.kuchnialidla.pl oraz w odpowiednich podstronach.

Zawartość – Informacje i Materiały lub ich części umieszczone w Portalu.

Informacje – wszelkie treści słowne, słowno-graficzne, graficzne, w szczególności: informacje, dane, materiały, przepisy, algorytmy, schematy, zdjęcia, grafiki, animacje, treści audio, treści audiowizualne, utwory w rozumieniu Ustawy, bazy danych, wizerunki osób, rozwiązania nawigacyjne, aplikacje, w tym aplikacje interaktywne, kod stron internetowych Portalu – niezależnie od ich treści, formy, charakteru, formatu, sposobu zapisu oraz przedstawienia, umieszczone w ramach Portalu przez Administratora lub osoby działające na jego zlecenie.

Materiały – wszelkie treści słowne, słowno-graficzne, graficzne, w szczególności: komentarze, wypowiedzi, opinie, informacje, dane, materiały, przepisy, zdjęcia, grafiki, animacje, treści audio, treści audiowizualne, utwory w rozumieniu Ustawy, znaki towarowe, wizerunki osób – niezależnie od ich treści, formy, charakteru, formatu, sposobu zapisu oraz przedstawienia, umieszczone w ramach Portalu przez Użytkowników.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu przez Administratora na rzecz Użytkowników, obejmujące w szczególności:

1) umożliwienie zapoznawania się z Zawartością (w tym z Informacjami i Materiałami) udostępnionymi w taki sposób, aby każdy Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym poprzez strony internetowe Portalu;

2) umożliwienie korzystania z mechanizmów i rozwiązań informatycznych funkcjonujących w ramach Portalu, w tym w szczególności z usług wyszukiwania treści w Portalu, w szczególności zamieszczonych w nim przepisów;

3) utrzymywanie Profilu Użytkownika oraz korzystanie z jego funkcjonalności, w tym w szczególności tworzenie własnej książki z przepisami zawierającej wybór przepisów dostępnych na Portalu, oddawanie głosów dotyczących konkretnych przepisów lub dań;

4) umożliwienie – w czasie zorganizowania niektórych konkursów i w graniach ich regulaminów – umieszczania filmików w ramach Portalu;

5) umożliwienie komentowania przepisów umieszczonych w ramach Portalu;

6) umożliwienie otrzymywania newslettera Administratora.

Licencja – niewyłączne zezwolenie na korzystanie z Materiałów zgodnie z Regulaminem, udzielone Administratorowi przez Użytkownika poprzez zamieszczenie jakichkolwiek Materiałów w Portalu, udzielane od tej samej chwili.

Rejestracja – wypełnienie ogółu czynności wymaganych do uzyskania statusu Użytkownika w rozumieniu Regulaminu, o których mowa w punktach 8-17, skutkujące utworzeniem Profilu oraz uzyskaniem możliwości zamieszczania Materiałów w ramach Portalu (w szczególności w zakresie komentowania przepisów) oraz brania udziału w głosowaniach organizowanych w ramach Portalu.

Profil – konto Użytkownika w ramach Portalu, dzięki któremu Użytkownik będzie mógł w ramach Portalu – w szczególności – prowadzić internetową książkę kucharską zawierającą wybór jego ulubionych przepisów dostępnych w ramach Portalu.

Użytkownik – osoba, która dokona skutecznej Rejestracji.

Gość – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu lub Usług, ale – w danym momencie – nie jest Użytkownikiem zalogowanym do Portalu.

Ustawa – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Postanowienia Ogólne

1. Administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Portalu jest Administrator. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Portalu, jego nazwy, domeny internetowej i Informacji zawartych w Portalu przysługują wyłącznie Administratorowi.

2. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa podstawowe zasady wyznaczające ramy korzystania z Portalu. Każda osoba, która zamierza korzystać z Portalu lub poszczególnych Usług, zobowiązana jest – od momentu podjęcia czynności bezpośrednio zmierzających do korzystania z Portalu lub poszczególnych Usług – przestrzegać postanowień Regulaminu i korzystać z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem. Administrator świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

3. Portal powstał w celu świadczenia Użytkownikom Usług. Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Usług po dokonaniu Rejestracji. Dla uzyskania możliwości korzystania z niektórych, wyodrębnionych części Portalu, może być konieczne spełnienie dodatkowych przesłanek, w szczególności spełnianie wymogu pełnoletniości (w tym wskazanie swojej daty urodzenia) oraz podanie innych, koniecznych do tego celu danych Użytkownika.

4. W pełni funkcjonalne korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (w przypadku systemu Microsoft Windows: przeglądarka Internet Explorer 8.0, zalecane Internet Explorer 9.0 lub nowsze, Mozilla Firefox 11.x, zalecane Mozilla Firefox 13.x lub nowsze, Chrome 20.x lub nowsze; Safari 5.1 lub nowsze; w przypadku systemu iOS: Safari Mobile; w przypadku systemu Android: Chrome Mobile), z włączoną obsługą języka Javascript, z włączoną akceptacją plików typu cookies oraz z wykorzystaniem oprogramowania obsługującego technologię Adobe Flash. Dla dokonania Rejestracji konieczne jest uprzednie posiadanie przez Użytkownika konta poczty e-mail. Wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej opcji wykorzystywania plików cookies nie uniemożliwia korzystania z Portalu, przy czym funkcjonalność Portalu może być wówczas ograniczona.

5. Zabronione są wszelkie czynności, które w jakikolwiek sposób destabilizowałyby pracę Portalu, w tym w szczególności utrudniałyby Użytkownikom lub Gościom dostęp lub korzystanie z Portalu lub Zawartości. Zabronione jest również podejmowanie jakichkolwiek innych działań na szkodę Administratora, Portalu lub Użytkowników, a także zagrażających ich prawom lub interesom. W szczególności zabronione jest korzystanie, posługiwanie się lub rozpowszechnianie w ramach Portalu z wirusów, botów, robaków bądź innych szkodliwych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi), a także wskazywanie linków (hiperłączy) bezpośrednio lub pośrednio kierujących do zasobów sieci Internet, które zawierają kody komputerowe o szkodliwym lub niepożądanym działaniu.

6. W ramach Portalu lub w związku z nim zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, jakiejkolwiek działalności zarobkowej, zawodowej, komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.

7. Administrator zastrzega, że mogą zaistnieć okresowe, tymczasowe przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane koniecznością dokonywania jego konserwacji oraz wprowadzenia w nim zmian lub ulepszeń („Przerwy techniczne”). O wszelkich planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie informował Użytkowników poprzez umieszczanie właściwych komunikatów na głównej stronie Portalu lub innej, odpowiedniej stronie Portalu lub poprzez wykorzystanie innych dostępnych mu środków komunikacji z Użytkownikami.

Rejestracja

8. Zamieszczanie Materiałów (w tym w szczególności komentarzy) wymaga dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Portalu.

9. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Portalu, w którym Użytkownik podaje swoje, oznaczone w formularzu rejestracyjnym, dane, o których mowa w punkcie 35. W ramach Rejestracji Użytkownik podaje również unikalny login oraz hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Portalu.

10. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik:

10.1. zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni rozumie i akceptuje wszystkie jego postanowienia;

10.2. został poinformowany, że jego dane będą przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do Rejestracji, zawarcia Umowy oraz korzystania z Usług Portalu;

10.3. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie związanym z badaniem aktywności Użytkowników na Portalu, tj. w zakresie, o którym owa w punktach 36 i 37;

10.4. wyraża zgodę na wykorzystanie spersonalizowanych form reklamowych, o których mowa w punkcie 28.

11. Użytkownik, w ramach formularza rejestracyjnego, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celu przesyłania mu przez Administratora, w tym na adres email podany przez Użytkownika, informacji o Administratorze oraz świadczonych przez niego lub inne podmioty usługach oraz ich produktach (w tym informacji handlowych – newsletter), jak również na przetwarzanie jego danych dla innych celów, na które Użytkownik wyrazi zgodę.

12. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, na adres email podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość email od Administratora wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji przez osobę posługującą się tym adresem email.

13. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego oraz następne potwierdzenie prawidłowości Rejestracji poprzez użycie linku aktywacyjnego przesłanego przez Administratora w wiadomości email, o której mowa w punkcie 12, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem („Umowa”). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za moment zawarcia Umowy i rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkownika uznaje się chwilę potwierdzenie prawidłowości Rejestracji poprzez użycie linku aktywacyjnego przesłanego przez Administratora w wiadomości email, o której mowa w punkcie 12.

14. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Użytkownik ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia można wykonać wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Administratora z adresu e-mail przypisanego do danego Użytkownika.

15. Logowanie do Portalu jest możliwe poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych danych autoryzacyjnych bezpośrednio w Portalu albo poprzez skorzystanie z logowania przy wykorzystaniu funkcji serwisu Facebook. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika logowania poprzez wykorzystanie funkcji serwisu Facebook, przy komentarzach wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Portalu, wyświetlane będzie zdjęcie profilowe, które Użytkownik ustawił w ustawieniach serwisu Facebook.

16. Użytkownik, poprzez wykorzystanie udostępnionych mu opcji administracyjnych dotyczących jego Profilu, może dokonać modyfikacji danych rejestracyjnych. Nie dotyczy to jednak zmiany raz już wskazanej przez Użytkownika daty urodzenia, której podanie ma na celu weryfikację jego pełnoletniości. Zmiana hasła Użytkownika może być dokonana poprzez: 1) wybór opcji „Przypomnij hasło”, 2) odebranie wiadomości email, która została wysłana na adres email Użytkownika podany przez niego Administratorowi, 3) otworzenie linku wskazanego w emailu Administratora zawierającego przekierowanie do odpowiedniego formularza rejestracyjnego umożliwiającego zmianę hasła, 4) wypełnienie formularza zmiany hasła. Na adres email Użytkownika podany Administratorowi zostanie wysłana wiadomość email zawierające informacje o zmienionym haśle Użytkownika.

17. Rejestrując się w Portalu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie reklam spersonalizowanych.

Korzystanie z Portalu

18. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na własny użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Portalu. W pełni dopuszczalne jest również wykorzystywanie (realizowanie) przepisów zawartych w Portalu w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Wykorzystywanie tej Zawartości w inny sposób jest zabronione, chyba że będzie dokonywane na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Administratora. Wskazane zastrzeżenia nie dotyczą tych Materiałów, do których uprawniony jest dany Użytkownik.

19. W granicach wyznaczonych przez wymogi techniczne Użytkownicy mogą umieszczać w Portalu Materiały. Materiały powinny dotyczyć przepisów kulinarnych. Gość nie może umieszczać w Portalu jakichkolwiek Materiałów lub innych informacji.

20. Korzystanie z Portalu dozwolone jest wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z jego postanowieniami.

21. Poza uprawnieniami Użytkownika do Materiałów udostępnionych przez niego w Portalu, nie jest on uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Portal lub Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Portalu i Zawartości.

22. W ramach Portalu mogą być umieszczane reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach, w szczególności dotyczące Administratora i prowadzonej przez niego działalności.

23. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zamieszczone w ramach Zawartości Informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Zawartość Portalu nie stanowi w szczególności porad lub wskazówek medycznych (w tym dietetycznych, kalorycznych) ani prawnych.

Materiały

24. Zamieszczając dany Materiał w Portalu Użytkownik oświadcza, że:

24.1. jest wyłącznym twórcą (producentem, wykonawcą) Materiału i przysługują mu wszelkie prawa do tego Materiału (w tym w szczególności takie, które umożliwiają mu zgodne z prawem ich rozpowszechnienie w ramach Portalu), a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;

24.2. jest uprawniony do korzystania i rozpowszechniania: wizerunku, głosu, danych osobowych, pseudonimów, informacji, znaków towarowych, symboli lub innych elementów występujących w Materiale;

24.3. jest świadomy, że Materiały mogą spotkać się z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę tych wypowiedzi (przy czym w przypadku stwierdzenia naruszenia swoich praw Użytkownik powinien o tym zawiadomić Administratora, w celu umożliwienia mu odpowiedniej reakcji);

24.4. umieszczenie Materiałów w Portalu i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem (w tym tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej) lub tajemnicy chronionej na podstawie innego zobowiązania.

25. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Administratora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw w związku z bezprawnym umieszczeniem przez tego Użytkownika Materiałów w Portalu lub wykorzystaniem tych Materiałów przez Administratora, Użytkownik: i) podejmie wszelkie możliwe, legalne czynności prawne i faktyczne w celu obrony Administratora przed takimi roszczeniami osób trzecich oraz ii) gdy Administrator zostanie zobowiązany do zaspokojenia roszczeń osób trzecich lub zaspokoi takie roszczenia, Użytkownik naprawi wszelkie szkody poniesione w wyniku lub w związku z takim roszczeniami, w tym w szczególności zapłaci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z takimi roszczeniami, w tym także koszty pomocy i obsługi prawnej.

26. Użytkownik, z chwilą umieszczenia Materiału w Portalu, udziela Administratorowi Licencji na korzystanie z tego Materiału w zakresie udostępniania go w ramach Portalu, jako części Zawartości, w tym w zakresie jego utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, udostępniania w miejscu i czasie wybranym przez Użytkowników, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym Użytkownikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Użytkownik upoważnia Administratora do katalogowania i porządkowania Materiałów według różnych kryteriów, w tym jako „najlepsze Materiały”, „najczęściej wyświetlane”, „najczęściej odtwarzane”, „najczęściej komentowane” i udostępniania takich zestawień Użytkownikom w ramach Portalu.

27. Użytkownik zezwala Administratorowi na korzystanie z Materiałów i ich części w ramach informowania o Portalu i jego promocji oraz informowania, reklamowania oraz promowania Administratora oraz jego działalności, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach (w szczególności w Portalu, sieci Internet, w reklamach internetowych, telewizyjnych, radiowych, billboardowych, w prasie, w gazetkach dotyczących Administratora oraz jego działalności), niezależnie od zastosowanej formy, techniki i sposobu ich wykorzystania, a także w ramach prezentowania jego dorobku.

28. Użytkownik zezwala również na wykorzystanie Materiałów w ramach emitowanych przez Administratora, także na zlecenie innych podmiotów, niewykraczających poza Portal, spersonalizowanych form reklamowych. Rezultaty wykorzystania Materiałów, w tym także wizerunku danego Użytkownika, widoczne są dla wszystkich Użytkowników Portalu, po uprzednim zalogowaniu się do Portalu. W każdej chwili Użytkownik, poprzez wykorzystanie opcji umieszczonych w panelu administracyjnym jego Profilu, może wyłączyć funkcję spersonalizowanych form reklamowych w stosunku do jego Materiałów, w tym wizerunku.

29. Użytkownik zobowiązuje się wobec Administratora, iż ani on ani jakiekolwiek inne podmioty uprawnione do danego Materiału nie będą podnosić jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora, nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną praw osobistych. W tym zakresie Użytkownik najpóźniej w chwilą udostępnienia Materiału w ramach Portalu, uzyska niezbędne zgody i zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych.

30. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Licencja i zgody, o których mowa powyżej wydane są na czas nieoznaczony, bez ograniczenia terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika.

31. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Administratora do wykonywania praw zależnych do Materiałów (tj. korzystania i rozporządzania opracowaniami Materiałów). Administrator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian oraz i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym Regulaminie.

32. Poza zakresem objętym Usługami, Administrator nie świadczy dalej idących usług archiwizacji lub przechowywania Materiałów ani nie zapewnia stałej dostępności Zawartości w ramach Portalu dla Użytkowników.

33. Administrator nie bada treści, poprawności, zupełności lub formy Materiałów udostępnianych w ramach Portalu. Treść i forma Materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.

Dane osobowe

34. Administrator Portalu jest również administratorem danych osobowych Użytkowników.

35. Poprzez zawarcie Umowy, Administrator uzyskuje możliwość przetwarzania następujących danych osobowych Użytkownika: 1) imię i nazwisko, 2) adres poczty elektronicznej (e-mail), 3) data urodzenia.

36. Poprzez korzystanie z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych obejmujące badanie jego zainteresowania konkretnymi przepisami, mierzone: odwiedzinami stron z konkretnymi przepisami, uruchomieniem materiałów multimedialnych dotyczących danego przepisu, dodaniem przepisu do przepisów ulubionych, zagłosowaniem za danym przepisem, polubieniem danego przepisu oraz dodaniem komentarza do danego przepisu.

37. Poprzez korzystanie z „Winnicy Lidla” Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych obejmujące badanie jego preferencji dotyczących wina, mierzonym wyborem przez Użytkownika określonych opcji w poszczególnych kategoriach (według smaku, koloru, ceny, nastroju, regionu pochodzenia wina).

38. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do nieanonimowego świadczenia Usługi w Portalu oraz umożliwienia nieanonimowego korzystania z dodatkowych funkcjonalności Portalu.

39. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

40. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do nieanonimowego świadczenia Usług. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innych celach odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.

41. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy się pisemnie zwrócić do Administratora na adres: Lidl sp. z o. o. sp. k. (dawniej: Lidl Sklepy Spożywcze sp. z o. o.) Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne”, wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: kontakt@kuchnialidla.pl lub wykorzystać formularz kontaktowy umieszony na stronach Portalu. W przypadku, gdyby określone dane osobowe były konieczne do świadczenia danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy. W takim przypadku Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika drogę e-mailową o takiej okoliczności oraz – nie później niż w terminie 3 dni roboczych – dokona usunięcia Profilu tego Użytkownika oraz przetwarzanych przez siebie jego danych osobowych.

42. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

43. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika poprzez usuniecie swojego Profilu spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika oraz ich usunięcie.

44. Każda osoba korzystająca z Portalu (wywołująca adres strony Portalu – Użytkownik oraz Gość) poprzez korzystanie z Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych: 1) adres IP urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Portalem, 2) datę i czas wejścia na określone podstrony Portalu, 3) ilość danych pobranych ze stron Portalu, 4) wywołane przez niego adresy poszczególnych stron internetowy w ramach Portalu, 5) adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na stronę Portalu, 6) informacje techniczne na temat używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego.

45. Opuszczenie stron Portalu powoduje całkowite i natychmiastowe zaprzestanie zbierania danych, o których mowa w punkcie 44 powyżej.

46. Przetwarzanie danych Gości, o których mowa w punkcie 44, od momentu rozpoczęcia ich zbierania, odbywa się anonimowo, tzn. w taki sposób, który nie umożliwia Administratorowi zidentyfikowania osoby, która łączy się z Portalem. W przypadku podjęcia działań sprzecznych z prawem lub naruszających Regulamin, Administrator może podjąć działania, które umożliwią mu uzyskanie danych osobowych osób, które dopuściły się naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

47. W stosunku do Użytkowników dane, o których mowa w punkcie 44 są zestawiane (łączone) z danymi, o których mowa w punktach 35-37.

48. Dane, o których mowa w punkcie 35 są przetwarzane w celach: 1) wykonywania Umowy, 2) nieanonimowego udostępniania Użytkownikowi funkcjonalności Portalu oraz możliwości korzystania z Usług, 3) umożliwienia Administratorowi kontaktowania się z Użytkownikiem, informowania go o Portalu, jego funkcjonalnościach, zasadach działania i dostępnych opcjach, 4) umożliwienia Administratorowi informowania Użytkownika o promocjach, konkursach i innych inicjatywach dotyczących Portalu, Administratora oraz jego działalności dotyczącej sklepów Lidl, jak również 5) w celu marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora oraz 6) w celach statystycznych.

49. Dane, o których mowa w punktach 36 i 37 są przetwarzane w celach: 1) prowadzenia statystyki wykorzystania Portalu, 2) umożliwieniu optymalizacji Portalu pod względem technicznym i funkcjonalnym, 3) uzyskania informacji na temat korzystania z zawartości Portalu oraz poziomu zainteresowania poszczególnymi stronami Portalu, 4) ułatwienia podejmowania decyzji o umieszczeniu w Portalu konkretnych Informacji, 5) umożliwienia wyświetlania danemu Użytkownikowi spersonalizowanych treści handlowych, reklamowych i marketingowych, 6) umożliwienia Administratorowi odpowiedniego dostosowywania swojej oferty handlowej (w tym w szczególności oferty produktów w sklepach Lidl) biorąc pod uwagę preferencje Użytkowników Portalu.

50. Dane, o których mowa w punkcie 44 są przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 49, a ponadto: 1) w celu dostosowania się do przeglądarki internetowej używanej przez osobę korzystającą z Portalu, 2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Portalu, oraz 3) w celu uzyskania informacji umożliwiających oszacowanie skuteczności reklam Portalu umieszczonych na innych stronach w Internecie.

51. Zestawianie danych, o którym mowa w punkcie 47 odbywa się w celu umożliwienia Administratorowi bardziej optymalnego realizowania celów, o których mowa w punktach 48-50.

52. Przetwarzanie danych, o których mowa w punktach 36, 37 oraz 44, odbywa się w szczególności za pomocą algorytmów iPresso (systemu Marketing Automation)

53. Dane, o których mowa w punktach 34-52, będą przetwarzane w granicach wskazanych w tych postanowieniach przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie.

54. Informacje o przetwarzaniu danych Użytkowników oraz inne informacje dotyczące prywatności osób korzystających z Portalu podane są w sposób przystępny dokumencie „Polityka Prywatności Portalu KuchniaLidla” umieszczonym na stronach Portalu.

Winnica Lidla

55. Zakładka „Winnica Lidla” i treści w niej zawarte stanowią wyodrębnioną część Portalu, w rozumieniu postanowień punktu 3, do której dostęp mogą uzyskać tylko takie osoby, które – poza spełnieniem pozostałych wymogów związanych z Rejestracją, o których mowa w punktach 8-17 – poprzez wskazanie Administratorowi swojej daty urodzenia potwierdziły swoją pełnoletniość oraz wyraziły wolę otrzymywania informacji handlowych oraz innych informacji, które mogą dotyczyć lub być związane z napojami alkoholowymi.

56. Korzystanie z zakładki „Winnica Lidla” wymaga uprzedniego zalogowania się na swój indywidualny Profil w Portalu. Treści dostępne w zakładce „Winnica Lidla” nie stanowią przy tym publicznie dostępnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych.

57. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik oświadcza, że nie będzie udostępniał jakimkolwiek innym osobom treści znajdujących się w zakładce „Winnica Lidla”, w tym w szczególności osobom niepełnoletnim.

58. Zakładka „Winnica Lidla” będzie funkcjonować jedynie czasowo i okazyjnie, w związku z czym jej zawartość może być usuwana z Portalu przez Administratora.

59. Użytkownicy, którzy korzystają z zakładki „Winnica Lidla” powinni być świadomi, że:

59.1. dostępne w niej treści mogą stanowić informacje związane pośrednio lub bezpośrednio z napojami alkoholowymi;

59.2. dostępne w niej treści mogą stanowić niepubliczną reklamę lub promocję, w tym w szczególności mogą zawierać informacje handlowe dotyczące napojów alkoholowych.

60. Korzystanie z zakładki „Winnica Lidla” jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika Administratorowi, że:

60.1. wobec podania Administratorowi swoich danych, w tym w szczególności imienia i nazwiska, uważany będzie za osobę znaną Administratorowi;

60.2. Użytkownik jest osoba pełnoletnią;

60.3. w pełni rozumie, iż: 1) spożywanie alkoholu może szkodzić zdrowiu, w szczególności kobiet w ciąży i jest niebezpieczne dla kierowców; 2) spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach jest zabronione, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów; 3) zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych przez osoby znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a czyn taki stanowi przestępstwo; 4) zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych przez osoby znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, a czyn taki stanowi wykroczenie; 5) alkohol nie posiada właściwości leczniczych, nie jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych; 6) wysoka zawartość alkoholu w napojach alkoholowych nie jest cechą wpływającą pozytywnie na jakość napoju alkoholowego.

Newsletter

61. Usługa otrzymywania newslettera jest Usługą bezpłatną i jest dostępna zarówno dla Gości jaki i Użytkowników, którzy podadzą Administratorowi swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza znajdującego się na stronach Portalu.

62. Częstotliwość przesyłania newslettera zależy od wyłącznej decyzji Administratora, przy czym nie będzie on przesyłany rzadziej niż raz na tydzień.

63. Możliwość otrzymywania przez Użytkownika newslettera jest uwarunkowana posiadaniem przez niego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie plików PDF.

64. Newsletter może zawierać dowolne treści reklamowe, promocyjne i marketingowe, dotyczące zarówno Administratora jak i innych osób, które nie naruszają prawa. Newsletter dla Użytkowników pełnoletnich, którzy wyrazili wolę korzystania z Winnicy Lidla, może zawierać treści związane z napojami alkoholowymi.

65. Newslettery przesyłane poszczególnym Użytkownikom mogą się od siebie różnić, w tym graficznie lub treściowo.

66. Rezygnacji z dalszego otrzymywania newslettera (rezygnacji z tej Usługi) można dokonać poprzez odznaczenie tej opcji w panelu administracyjnym Profilu Użytkownika.

Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw

67. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika Materiałów o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności takich, których umieszczenie narusza prawa osób trzecich lub im zagraża, a także Materiałów, których treść lub forma narusza prawo, prawa osób trzecich, ich dobra osobiste, dobre obyczaje, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub tajemnicę chronioną na podstawie innego zobowiązania (dalej „Materiały bezprawne”) lub im zagraża.

68. Administrator oświadcza, iż udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Portalu nie bada czy Materiały stanowią Materiały bezprawne. W sytuacji jednak zamieszczenia Materiału bezprawnego, Administrator, powiadomiony o jego zamieszczeniu przez osobę uprawnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmie działania mające na celu usunięcie Materiału bezprawnego.

69. Każda osoba może poinformować Administratora o umieszczeniu w Portalu Materiałów bezprawnych, co zagraża naruszeniem lub narusza prawa osób trzecich.

Procedura zablokowania dostępu i usunięcia profilu użytkownika przez Administratora

70. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Portalu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

70.1. Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami (w szczególności narusza dobra osobiste osób trzech), zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;

70.2. działania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Administratora lub Portalu, czy też w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi, Portalowi, Użytkownikom lub innym osobom;

71. Administrator poinformuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Portalu lub niektórych jego funkcjonalności. Zablokowanie dostępu do całości Portalu równoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku zablokowania Użytkownika przez Administratora, ponowna Rejestracja przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Administratora.

72. Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Administrator może odblokować dostęp Użytkownika do Portalu lub jego określonych funkcjonalności.

Wypowiedzenie umowy i usunięcie konta Użytkownika

73. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Profilu.

74. Użytkownik może dokonać usunięcia swojego Profilu poprzez: 1) wejście w zakładkę „Profil”, 2) wybranie opcji „Usuń konto”, 3) potwierdzenie tej opcji poprzez wprowadzenie swojego aktualnego hasła używanego do logowania 4) oraz końcowe potwierdzenie dokonania usunięcie poprzez kliknięcie przycisku „Tak” w wyświetlonym komunikacie dialogowym.

75. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wprowadzone przez niego komentarze pozostają widoczne w Portalu niezależnie od usunięcia konta przez Użytkownika, który je wprowadził. Dotyczy to także wszelkich głosów oddanych przez Użytkownika.

76. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu na adres email podany przez Użytkownika Administratorowi, Administrator wyśle stosowne oświadczenie. W ten sposób Administrator może również zakończyć działalność Portalu.

Reklamacje

77. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

78. Reklamację można złożyć formie elektronicznej poprzez wysłanie przez Użytkownika, z przypisanego do niego adresu e-mail, wiadomości e-mail na następujący adres kontakt@kuchnialidla.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej login, pod którym Użytkownik został zarejestrowany w Portalu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

79. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

80. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia informacji.

81. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Użytkownika.

Postanowienia końcowe

82. Skorzystanie z Portalu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

83. Ewentualne zmiany Regulaminu nie mogą pozbawiać Użytkowników ich praw nabytych uprzednio na podstawie tego Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu. O wprowadzeniu zmian w Regulaminie Administrator powiadomi każdego Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości email (na adres podany przez Użytkownika) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Niezależnie od wskazanej formy powiadomienia, stosowne informacje zostaną umieszczone, z takim samym wyprzedzeniem, również na właściwej stronie Portalu.

84. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Administrator ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jej postanowień.


85. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo polski sąd powszechny.

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami
Kuchni Lidla!